REGLEMENT

Wedstrijd YouNeverWatchAlone

Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing op de online wedstrijd “You Never Watch Alone” You Never Watch Alone , opgezet via de Club Brugge website & Club Brugge app georganiseerd door Proximus maar die dus via de Club website & app wordt gefaciliteerd door Club Brugge NV, met maatschappelijke zetel te 8200 BRUGGE, Olympialaan 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge onder het ondernemingsnummer 0460.444.251 .

Artikel 2.

De wedstrijd vangt aan op 16 oktober 2017 en eindigt op 31 mei 2018 met maandelijks een nieuwe wedstrijdrubriek.

De exacte begin-en einddatum per maand wordt bij de start van iedere rubriek duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 3.

De Wedstrijd heeft als doel dat, zodra de Wedstrijd actief wordt gezet, alle deelnemers na registratie en het posten van een foto kans maken op een exclusieve prijs. In artikel 4 wordt deze prijs verduidelijkt. Iedere geregistreerde maakt iedere maand kans om de prijs winnen mits het uploaden van een goedgekeurde foto. De winnaars worden gekozen door een jury die de winnende foto kiest.

De winnaars worden telkens 4 dagen na het afsluiten van het thema bekendgemaakt. De winnaar wordt op de hoogte gebracht van winst via mail met alle praktische informatie betreffende het verzilveren van de prijs. Indien de modaliteiten die in deze mail gestipuleerd staan, niet worden opgevolgd door de winnaar, kan deze prijs niet in een andere hoedanigheid of tijdsspanne verzilverd worden.

Artikel 4.

De te winnen prijs: een exclusieve beleving voor 4 personen op een nader te bepalen wedstrijd (wordt verduidelijkt bij iedere maand):

  • Zuidloungeformule voor 4 personen incl 4 tickets in de Zuidtribune, parkeerkaart, all-in hospitality-formule vanaf 1,5uur voor de wedstrijd tot 1,5u na de wedstrijd.
  • Exclusieve zitjes aan de rand van het veld van Club Brugge tijdens een thuiswedstrijd van Club Brugge.

De Organisator en Club Brugge bepalen vooraf de wedstrijd. Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn op deze vooraf bepaalde wedstrijd, kan deze niet ingewisseld worden voor een andere wedstrijd.

Artikel 5.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert voorbehoudloze en expliciete aanvaarding van het onderhavig reglement inzake de Wedstrijd. Het reglement betreffende de Wedstrijd is beschikbaar en integraal na te lezen op http://www.clubbrugge.be/youneverwatchalone.

Artikel 6.

Club Brugge en de Organisator sluiten, voor zover wettelijk mogelijk, iedere mogelijke aansprakelijkheid van zichzelf en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd volledig uit. De Organisatie en Club Brugge kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de Wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Bovendien kunnen de Organisator en Club Brugge niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen. De Organisator en Club Brugge kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën van de Wedstrijd en de hard- en/of softwareconfiguratie die door de deelnemer gebruikt werd. Deelname aan de Wedstrijd impliceert afstand van verhaal jegens de Organisator en Club Brugge en kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet zoals de afwezigheid van beveiligingen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele malware, virussen, bugs, wormen, spam en gebreken van welke aard ook. De Organisator en Club Brugge kunnen bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gelopen transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet of de gebruikte software, noch voor de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën of voor technische of software of hardware-gebreken.

Artikel 7.

De Organisatie noch Club Brugge geven een persoonlijke garantie voor de te winnen prijzen. Alle klachten met betrekking tot de kwaliteit van de prijzen of voortkomend uit de relatie tussen de winnaar en de fabrikant of de leverancier van de prijs, moeten rechtstreeks aan de fabrikant of de leverancier gemeld worden en dus in geen geval aan de Organisator/Club Brugge De winnaar neemt, op zijn kosten, alle nuttige en noodzakelijke garanties en verzekeringen wat betreft zijn prijs en het gebruik ervan.

Artikel 8.

De Organisator en Club Brugge behouden zich het recht voor de Wedstrijd vroegtijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder mogelijkheid van verhaal in hoofde van de deelnemers ten opzichte van de Organisator en Club Brugge.

Artikel 9.

Conform de Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens worden uw persoonsgegevens enkel gebruikt door Club Brugge en de Organisator en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen. Deelname aan de Wedstrijd impliceert akkoord met de publieke mededeling van de naam van de winnaar tijdens de uitreiking van de prijzen op een door de Organisator te bepalen tijdstip. Deelname aan de Wedstrijd impliceert daarenboven ook akkoord dat de geposte foto’s gebruikt worden op de website, de eigen mediakanalen en social mediakanalen van Club Brugge.

Artikel 10.

De Organisator en Club Brugge behouden zich het recht voor foto’s te verwijderen die ongepast zijn.

Artikel 11.

In geval van fraude en/of manipulatie kan een winnaar die daarbij betrokken is, geweigerd worden.

Artikel 12.

Dit reglement wordt beheerst door en is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.